Договір публічної оферти

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Публічний договір (далі – Оферта, договір) являє собою офіційну пропозицію “виконавця” на сайті https://actstrong.com.ua , з надання спортивно-оздоровчих послуг дієздатним фізичним особам (далі – замовник).

1.2. Прийняття (акцепт) даної Оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником усіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень і прирівнюється відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій оферті.

1.3. Даний Публічний договір вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення замовником облікового запису на сайті Виконавця і надходження грошових коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.4. Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право – і дієздатності необхідні для укладення та виконання цього Договору на надання спортивно-оздоровчих послуг.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

2.1 з метою цієї Оферти нижченаведені терміни використовуються в наступному значенні:

* Оферта-справжній Публічний договір з надання спортивно-оздоровчих послуг.

* Сайт-інтернет-сайт https://actstrong.com.ua використовується Виконавцем на правах власності.

* Акцепт оферти-повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій по 100% попередній оплаті за спортивно-оздоровчі послуги.

* Виконавець-ТОВ”СПОРТ ХОСПІТЕЛІТІ”.

* Замовник-особа, яка здійснила Акцепт оферти на викладених у ній умовах.

* Договір з надання спортивно-оздоровчих послуг – далі-договір)-договір між Замовником і Виконавцем з надання спортивно-оздоровчих послуг, який укладається за допомогою акцепту цієї Оферти.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику спортивно-оздоровчих послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти за винагороду, що виплачується замовником Виконавцю.

3.2. Вартість кожного виду послуг встановлюється на сайті Виконавця. Даний договір з надання спортивно-оздоровчих послуг вважається укладеним з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.3. Платіж за цим Договором здійснюється одним із способів, пропонованих Замовнику при натисканні кнопки»Оплатити”.

3.4. Заповнення замовником відповідної заявки та внесення оплати одним із способів, зазначених на сайті є підтвердженням замовника на отримання спортивно-оздоровчих послуг.

3.5. Справжня Оферта має силу акту з надання спортивно-оздоровчих послуг. Приймання проводиться без підписання відповідного акта.

4. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ

4.1. Надання Замовнику спортивно-оздоровчих послуг можливе за умови створення ним на сайті відповідного облікового запису. Обліковий запис повинен містити прізвище, ім’я замовника, адресу його Електронної Пошти, телефон.

4.2. Замовник несе відповідальність за конфіденційність пароля. При встановленні замовником фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису, він зобов’язується в найкоротші терміни повідомити про цю обставину службу підтримки Виконавця за адресою: https://actstrong.com.ua

5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов’язується:

* Надати спортивно-оздоровчих послуги, згідно з цим Договором, якісно і у встановлені офертою терміни.

5.2. Виконавець має право:

* Самостійно здійснювати підбір персоналу для проведення робіт;

* У процесі проведення робіт, згідно з договором, самостійно та від власного імені укладати договори з іншими юридичними та фізичними особами для виконання умов договору.

5.3. Замовник зобов’язується:

* Оплатити послуги, що надаються згідно Оферти.

5.4. Замовник має право:

* Контролювати і оцінювати якість послуг Виконавця;

* Розірвати Оферту в односторонньому порядку, попередньо повідомивши про свій намір Виконавця не менше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати надання послуг шляхом телефонного дзвінка на номер, вказаний на сайті Виконавця, і отримати повернення коштів протягом 10 (десять) робочих днів.

* У разі розірвання оферти з ініціативи замовника менш ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати надання послуг, грошова сума, сплачена замовником, поверненню не підлягає.

Повернення грошових коштів у разі зменшення ціни. Споживач, звертається до продавця (виконавця) з вимогою про пропорційне (відповідне) зменшення ціни. 

Повернення авансу за неотриманий товар (послугу). У разі, якщо продавець отримав суму попередньої оплати товару (послуги), однак не передав його покупцеві у встановлений термін, споживач, звертається до продавця (виконавця) з вимогою про повернення грошових коштів.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1 виконавець і Замовник, беручи до уваги характер наданої спортивно-оздоровчої послуги, зобов’язуються в разі виникнення спорів і розбіжностей, застосовувати досудовий порядок врегулювання спорів. У разі неможливості врегулювання спорів у досудовому порядку, сторони мають право звернутися до українського суду.

6.2 за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Зобов’язання сторін за цією Офертою вважаються такими, що втратили чинність у разі виникнення незалежних від сторін обставин непереборної сили (далі – «форс-мажорні обставини»), а саме: зовнішнього впливу на електронні прилади, зовнішнє несанкціоноване втручання в електронну або цифрову мережу, загроза війни, збройного конфлікту або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, націоналізації, експропріації або конфіскації майна Боку, оголошена та неоголошена війна, дія суспільного ворога, обурення, акти тероризму, диверсії, піратства, заворушення, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, примусове вилучення, захоплення підприємства, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту та / або заборони проводити масові заходи (більше 100 осіб або менше) та / або карантинні заходи (або подібні заходи) не менше ніж за місяць до планованого заходу, регламентовані Умовами відповідних рішень та актами державних органів влади та / або місцевого самоврядування, а також спричинені винятковими погодними умовами та стихійними лихами, а саме: епідемія, пандемія, циклон, ураган, торнадо, повінь, накопичення снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання та зсув, інші стихійні лиха тощо та інші обставини, виникнення яких та їх вплив на діяльність сторони перебували поза контролем сторони, що потрапила під вплив зазначених обставин.

7.2. Форс-мажорними обставинами по цій оферті є обставини, що настали після вступу в силу цієї Оферти. Виникнення форс-мажорних обставин продовжує строки виконання зобов’язань за цією Офертою строк дії таких обставин та їх наслідків.

7.3. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання за цією Офертою внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом трьох календарних днів з моменту настання таких обставин. Після завершення дії форс-мажорних обставин Сторона, яка потрапила під дію таких обставин, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом трьох календарних днів з моменту припинення дії таких обставин. Повідомлення про настання та припинення дії форс-мажорних обставин має бути належним чином підтверджено документально в розумний строк. Належним підтвердженням є документ, виданий уповноваженим органом державної влади України або іншою уповноваженою у відповідній сфері особою. У разі недотримання умови про повідомлення та його належне підтвердження, сторона, яка порушила дану умову, не зможе посилатися на ці обставини та їх наслідки як на підставу звільнення від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань. Обставини, які є загальновідомими не вимагають підтвердження.

7.4. У разі припинення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка посилалася на них, зобов’язана негайно направити повідомлення іншій стороні. У такому повідомленні повинен бути вказаний термін, протягом якого передбачається виконання зобов’язань за цією оферті. Після припинення дії обставин непереборної сили зобов’язання по цій оферті, термін виконання яких настав, підлягають негайному виконанню.

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

8.2. У разі, який не врегульований цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

8.3. До даного договору застосовується законодавство України.

8.4. Сторони дають один одному згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм у зв’язку з укладенням цього Договору, в межах, в яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.0. При оплаті Замовлення банківською картою обробка платежу (включаючи введення номера карти) відбувається на захищеній сторінці процесингової системи. Це означає, що ваші конфіденційні дані (реквізити картки, реєстраційні дані та інше) не надходять до нас, їх обробка повністю захищена, і ніхто не може отримати персональні та банківські дані клієнта.

9.1. При роботі з картковими даними застосовується стандарт захисту інформації, розроблений міжнародними платіжними системами Visa і MasterCard — Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), що забезпечує безпечну обробку реквізитів банківської карти Держателя. Застосовувана технологія передачі даних гарантує безпеку по операціях з банківськими картами шляхом використання протоколів Secure Sockets Layer (SSL).

ТОВ ” СПОРТ ХОСПІТЕЛІТІ»

код ЄДРПОУ-43996750

Юра.адреса-01010 м. Київ, Печерський р-н, вул. Івана Мазепи, будинок 6-Г, офіс 4

Р / Р-UA 10 300528 0000026008000006945, в АТ ОТП БАНК м. Київ, МФО 300528

Платник єдиного податку 3 групи

Директор-Лобода Владислав Вікторович

Напишіть нам і ми Вам передзвонимо!

Напишите нам и Мы Вам перезвоним!